جديد ماكينة معالجة البذور LVIVAGROMASHPROEKT Protruiuvach kamernyi statsionarnyi PKS-20 PT + rozdilna podacha

PDF
جديد ماكينة معالجة البذور LVIVAGROMASHPROEKT Protruiuvach kamernyi statsionarnyi PKS-20 PT + rozdilna podacha
1/1
PDF
السعر:
عند الطلب
تقديم استفسار عن السعر
الاتصال بالبائع
الماركة LVIVAGROMASHPROEKT
الموديل Протруювач камерний стаціонарний ПКС-20 ПТ + роздільна подача
الفئة ماكينة معالجة البذور
سنة التصنيع 2022
التسجيل الأول 2018
الوزن الإجمالي 230 كجم
الموقع أوكرانيا Lviv
تاريخ النشر سبت 25, 2023
Agriline ID ZF21940
المواصفات
القدرة الإنتاجية 3 طن / ساعة
حالة المركبة
حالة المركبة جديد
معلومات إضافية
اللون أخضر

معلومات إضافية — جديد ماكينة معالجة البذور LVIVAGROMASHPROEKT Протруювач камерний стаціонарний ПКС-20 ПТ + роздільна подача

الأوكرانية
Протравитель ППС-20 ПТ предназначен для протравливания семян зерновых, бобовых и масличных культур водными растворами или суспензиями фунгицидов в цехах по подготовке семян или семенных пунктах предприятий агропромышленного комплекса.

Управление работой протравителя и его механизмов осуществляется с пульта управления. Протравитель устанавливается в технологическую линию. Особенность протравителя в том, что он может работать с многокомпонентными, более вязкими рабочими растворами, благодаря перистальтический насос-дозатора. Оборудован низкооборотистый лопаточным шнеком с полиуретановыми накладками для работы с склонными к травмированию культурами. Легкая очистка протравителя благодаря быстрому демонтажу камеры протравливания и лопаточного шнека. Основные узлы протравителя выполнены в нержавеющем варианте. Основными преимуществами устройства являются: высокая точность дозирования заданной нормы при работе как и с обычными так и с многокомпонентными рабочими растворами, легкая смена работы подачи с помощью кнопочных переключателей с фиксацией результата на специальном дисплее, отсутствие самоизливом остатков раствора при остановке процесса протравливания, при необходимости - возможность возврата остатков раствора из элементов гидравлической линии в основной бак. На протравители установлен частотник, который позволяет изменять обороты шнека.

Машина, работая в автоматическом режиме. контролирует реальную во времени вес семян с заданным временным периодом проверки и при необходимости изменяет подачу раствора протравителя.

Производительность, т / ч 3-18
Емкость 2-х баков, л 280
Подача дозатора, л / мин 0,1-3,3
Потребляемая мощность, кВт 3,0
Габаритные размеры в транспортном положении, мм 1610х1390х2400
Масса, кг 230

Эта система предназначена для создания рабочего раствора по "рецепту агронома" непосредственно перед входом в камеру протравливания.

Один насос-дозатор качает чистую воду из основного бака, три насосы предназначены для подачи различных препаратов из отдельных заводских упаковок (канистр).

Эта машина может быть оснащена тензия-датчиками для определения реального количества семян которое идет через машину и корректировки при необходимости подачи рабочей жидкости для соблюдения заданной пропорции.
Протруювач ПКС-20 ПТ призначений для протруювання насіння зернових, бобових та олійних культур водними розчинами або суспензіями фунгіцидів в цехах по підготовці насіння або насіннєвих пунктах підприємств агропромислового комплексу.

Управління роботою протруювача і його механізмів здійснюється з пульта управління. Протруювач встановлюється в технологічну лінію. Особливість протруювача в тому, що він може працювати з багатокомпонентними, більш в’язкими робочими розчинами, завдяки перистальтичному насосу-дозатору. Обладнаний низькообертовим лопатковим шнеком з поліуретановими накладками для роботи із схильними до травмування культурами. Легке очищення протруювача завдяки швидкому демонтажу камери протруювання і лопаткового шнека. Основні вузли протруювача виконані в нержавіючому варіанті. Основними перевагами пристрою є: висока точність дозування заданої норми при роботі як і з звичайними так і з багатокомпонентними робочими розчинами, легка зміна роботи подачі за допомогою кнопочних перемикачів з фіксацією результату на спеціальному дисплеї, відсутність самовиливу залишків розчину при зупинці процесу протруювання, при необхідності - можливість повернення залишків розчину з елементів гідравлічної лінії в основний бак. На протруювачі встановлений частотник, який дозволяє змінювати оберти шнека.

Машина, працюючи в автоматичному режимі. контролює реальну в часі вагу насіння із заданим часовим періодом перевірки та при необхідності змінює подачу розчину протруйника.

Продуктивність, т / год 3-18
Ємність 2-х баків, л 280
Подача дозатора, л / хв 0,1-3,3
Споживана потужність, кВт 3,0
Габаритні розміри в транспортному положенні, мм 1610х1390х2400
Маса, кг 230

Ця система призначена для створення робочого розчину по "рецептом агронома" безпосередньо перед входом в камеру протруювання.

Один насос-дозатор качає чисту воду з основного бака, три насоси призначені для подачі різних препаратів з окремих заводських упаковок (каністр).

Ця машина може бути оснащена тензо-датчиками для визначення реальної кількості насіння яке йде через машину і коректування при необхідності подачі робочої рідини для дотримання заданої пропорції.
هامة
إن هذا العرض يمكن الحصول من خلاله على المعلومات الأولية فقط. أما التفاصيل المتعلقة، فيرجى الاتصال بالبائع.
نصائح للشراء
نصائح للأمان
بيع ماكينات أم مركبات؟
يمكنك القيام بذلك معنا!

إعلانات مماثلة